Turun pakuVUOKRAAMO Vuokrausehdot

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan vuokraamolla Turun pakuvuokraamo (Y-Tunnus 2889276-8) autovuokraamoa ja vuokraajalla asiakasta.

 
1. AUTON KÄYTTÖTARKOITUS JA RAJOITUKSET
 
A. Vuokraajan tulee huolehtia autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta..

B.
Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus.

C.
Autoa ei saa käyttää ilman vuokraamon kirjallista lupaa hinaukseen, kilpa-ajoon, jäällä ajoon, opetusajoon tai mihinkään normaalista käytöstä poikkeavaan ajoon.

D.
Autosta poistuessa auto on lukittava.

E.
Auto tulee tarkistaa ennen vuokrausta molempien osapuolten toimesta, jotta mahdolliset viat tulevat merkityksi sopimukseen.
 
2. KÄYTTÄJÄN VASTUU AJONEUVOSTA

2.1 ASIAKKAAN OMAVASTUU

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingot omavastuuseen saakka. Omavastuu on 1000 € – Vuokraaja voi kuitenkin halutessaan ostaa vuokrauksen yhteydessä omavastuun puolittamisen 500:n Euroon maksamalla omavastuunpuolitusmaksun 20€.


A.
Vuokraaja korvaa auton ja auton varusteille tapahtuneet vahingot, sekä kadonneet osat ja varusteet.

B.
Vuokraaja sitoutuu siivoamaan irtoroskat autosta sekä korvaamaan epätavanomaista suuremmat likaantumiset. Tupakointi ja eläinten kuljetus on kielletty. Autoa palauttaessa irtoroskat on kerättävä ja matot ravisteltava. Siisteyden laiminlyönnistä johtuva jälkisiivous teetetään siihen erikoistuneessa yrityksessä veloituksella 65 € / tunti.

C.
Vuokraaja sitoutuu suorittamaan vahingosta aiheutuneelta seisonta-ajalta vuorokausimaksun 125 € / alkava vuorokausi. Seisonta-aika alkaa vahingosta ja voidaan velvoittaa maksamaan enintään 10 vuorokaudelta.
 
2.2 Omavastuu ja sen puolitus
Vuokraaja voi puolittaa omavastuumaksun 1000 € / 500 Euroksi. Omavastuun puolitus maksaa 20 €. Puolitus ei kata siivousmaksuja, teiden ulkopuolista ajoa, ajamista tyhjin renkain tai muita vastaavia vahinkoja joiden synnyn vuokraaja voi ennaltaehkäistä.
 
2.3 Asiakkaan vastuu vahingosta
Jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai vahinko on tapahtunut asiakkaan rikkoessa lakia (esim. ajettuaan humalassa tai huumeiden vaikutuksen alaisena) tai asiakas on selvästi rikkonut sopimuksen ehtoja, vuokraaja korvaa kaikki aiheuttamansa vahingot.
 
2.4 Jos vahingon korvaa vahingon aiheuttaja tai vastapuolen vakuutus kokonaisuudessaan, on vuokraaja vapaa korvausvastuusta
 
2.5 Muut mahdolliset maksut
Vuokraaja maksaa vuokra-ajalta sakot, pysäköintivirhemaksut ja muut vastaavat maksut, sekä 20 € toimistokuluja vuokraamolle, mikäli ko. sakkoja on lähetettävä hänelle jälkikäteen.
 
3. VUOKRAUKSEN MAKSAMINEN

A.
Auton vuokra maksetaan autoa noudettaessa käteisellä, pankki- tai luottokortilla, tai etukäteen vuokraamolta saatua maksulinkkiä hyödyntäen. Sopimuksen tekijä on maksuvastuussa, mikäli hänen edustama yhteisö tai yritys ei suorita maksua.

B.
Muu maksutapa on sovittava etukäteen ja siitä tehdään merkintä sopimukseen.
 
4. Turun pakuvuokraamon velvollisuudet 
Auto luovutetaan käyttökuntoisena ja sovitusti asiakkaalle. Auton käytöstä annetaan tarvittava opastus ja ohjeistus. Mikäli auton luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti, asiakas voi vaatia korvausta, alennusta tai purkaa sopimuksen.
 
5. AUTOLLA AJETTU MATKA

A.
Lasketaan autoon matkamittarista. Mikäli mittari on rikkoutunut, pyritään arvioimaan ajetut kilometrit. Mikäli mittari on rikottu tai vahingoitettu tahallaan, arvioidaan matka vuokraamon toimesta, mikäli asiakas ei pysty todistamaan autolla ajetun lyhyempi (tai pidempi) matka.

B.
Mittarin rikkoutumisesta ilmoitettava heti Turun pakuvuokraamolle.
 
6. HUOMIOITA AUTON POLTTOAINEESTA JA HUOLENPIDOSTA.
Vuokraaja maksaa käyttämänsä dieselpolttoaineen. Autoissa saa käyttää vain dieselpolttoainetta. Väärän polttoaineen käytöstä tulleista vahingoista vastaa vuokraaja. Vuokraajan on tarkistettava säännöllisesti myös moottoriöljyt, jäähdytinneste ja rengaspaineet. Auto on vuokratessa tankattu ja asiakkaan on tankattava se täyteen palauttaessa. Tankin tilavuus on 75 litraa, eikä tankkiin saa mahdollisessa tarkistuksessa mahtua yli 3 litraa polttoainetta. Tankkauksesta veloitetaan polttoaineen lisäksi 50 € :n tankkausmaksu.
 
7. ASIAKKAAN TEHTÄVÄT MAHDOLLISISSA AUTON RIKKOUTUMISISSA TAI VAHINGOISSA

A.
Kaikissa tapauksissa on aina otettava yhteys Turun pakuvuokraamoon (045 137 8790). Varkauksissa on aina viipymättä tehtävä ilmoitus myös poliisille. Mikäli on välttämätöntä, voi asiakas hankkia esimerkiksi uudet pyyhkijänsulat tai tms., kuitenkin enintään 50 € arvosta. Vuokraaja on velvollinen toimittamaan kuitit ostosta.

B.
Jos kyseessä on liikennevahinko, on vahingosta tehtävä vahinkoilmoitus ja syyllisyyden ollessa epäselvä, pyydettävä poliisi vahinkopaikalle. Poliisiin yhteydenotto on aina pakollinen, jos kolarissa on tullut henkilövahinkoja tai kyseessä on eläinkolari. Poliisin tekemä raportti toimitetaan Turun pakuvuokraamolle. Mikäli ilmoituksen tekemättä jättämisestä koituu vahinkoa tai vakuutuskorvauksen eväys, vahingosta vastaa vuokraaja.
 
8. Turun pakuvuokraamon vastuu vikatapauksissa
Mikäli tekninen tai muu virhe ilmenee auton olleessa asiakkaalla vuokralla, voi asiakas vaatia virheen tai vian korjaamista tai alennusta. Suuremman vian tai virheen takia asiakas voi vaatia koko vuokrasopimuksen purkua. Sopimusta ei voi purkaa, mikäli virhe voidaan kohtuullisessa ajassa korjata tai ajoneuvo korvataan Turun pakun puolelta. Oleellisia ajo haittaavia virheitä eivät ole: ilmastoinnin, radion, sähköikkunoiden tai vastaavien lisävarusteiden rikkoutuminen, jotka eivät vaaranna matkan jatkumista.
 
9. AUTON PALAUTUS VUOKRAUKSEN PÄÄTTYESSÄ


A.
Palautus tapahtuu sopimukseen kirjatun mukaisesti. Muutoksista on sovittava etukäteen. Pelkkä ilmoitus muutoksesta vuokraamolle ei riitä.

B. Auton palautuksen viivästyminen johtaa vähintään ylimääräisen päivävuokran laskuttamiseen asiakkaalta (125 €) sekä ilmoitukseen poliisille.

C. Jos auto palautetaan ennen sovittua aikaa, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan.
 
10. VUOKRASOPIMUKSEN PURKU ENNEN ALKUPERÄISEN SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISAJANKOHTAA
Mikäli sopimusehtoja rikotaan vuokraajan toimesta tai Turun pakuvuokraamo arvioi vuokraajan olevan kykenemätön noudattamaan sopimusta tai ajamaan vuokraamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, voidaan sopimus purkaa vuokraamon puolelta. Näin tapahtuu myös jos auto kolarin tai varkauden takia on vioittunut siinä määrin, ettei auton vuokrausta voida jatkaa. Asiakkaan tulee näissä tapauksissa palauttaa auto heti Turun pakuvuokraamolle.
 
11. AUTON VIEMINEN ULKOMAILLE
Autoa saa kuljettaa Suomen rajojen ulkopuolelle vain jos Turun pakuvuokraamo on antanut siihen erikseen kirjallisesti luvan.
 
12. RIITAKYSYMYSTEN RATKAISU
Riidat Turun pakuvuokraamon ja vuokraajan välillä pyritään ratkaisemaan pääasiallisesti neuvottelemalla. Tuomioistuimeen asti viedyt riita-asiat tulee nostaa Turun pakuvuokraamon kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa Turussa.